Use este identificador para citar ou linkar para este item: http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/11449
Título: The experience of using the scrum process in the production of learning objects for blended learning
Título(s) alternativo(s): „Scrum“ proceso taikymo patirtis kuriant mokymosi objektus mišriam mokymuisi
Palavras-chave: Distance education
Learning objects
Education - Technologies
Scrum method
Educação à distância
Objetos de aprendizagem
Educação - Tecnologias
Método scrum
Data do documento: 2013
Editor: Vilnius University
Citação: BETTIO, R. W. de et al. The experience of using the scrum process in the production of learning objects for blended learning. Informatics in Education, Vilnius, v. 12, n. 1, p. 29-41, 2013.
Resumo: Technologiniai ištekliai, naudojami pedagogin˙ems inovacijoms nuotolinio mokymosi kontekste, vis dažniau taikomi ir tradiciniam mokymui. Šiame straipsnyje aprašoma Lavras federalinio universiteto (Brazilija) patirtis taikant naujus technologij u panaudojimo b¯udus tradiciniuose kursuose. Straipsnyje aptariama: 1) kurso turinio parinkimo strategija, pagr ista srities žini u ivairinimu ir palaikanti nuolatin i ištekli u, sukurt u mokymo ir mokymosi procesu metu, inkorporavim a, 2) mokymosi objekt u k¯urimo proceso organizavimas, pagr istas iteratyviu metodu, 3) geriausios patirtys, igytos pasinaudojus „Agile“ programin˙es irangos projektavimo metodu ir šio metodo taikymo privalumais ivairiuose kontekstuose.
URI: http://www.mii.lt/informatics_in_education/pdf/INFE216.pdf
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/11449
Aparece nas coleções:DCC - Artigos publicados em periódicos
DED - Artigos publicados em periódicos

Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.


Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.